You are currently viewing Potrebna dokumentacija za međunarodni transport robe
dokumentacija za međunarodni transport robe

Potrebna dokumentacija za međunarodni transport robe

Međunarodni transport robe predstavlja složen proces koji zahteva mnogo pripreme i organizacije. Jedan od najvažnijih aspekata ovog procesa je prikupljanje potrebne dokumentacije koja će vam omogućiti da legalno prevezete robu iz jedne zemlje u drugu. 

U ovom članku ćemo se osvrnuti na osnovnu dokumentaciju koju će vam biti potrebna za kamionski međunarodni transport robe, a koju možemo podeliti u tri kategorije: dokumenta koja su vezana za pošiljku, za vozača, i za vozilo.

Dokumentacija vezana za pošiljku

U međunarodnom prevozu robe, dokumentacija vezana za pošiljku je izuzetno važna jer omogućava precizno praćenje i identifikaciju robe tokom transporta. Ova dokumentacija sadrži sve informacije o pošiljci, uključujući količinu, težinu, vrstu robe, njenu namenu, kao i informacije o pošiljaocu i primaocu. 

U nastavku su navedeni ključni dokumenti koji su potrebni za transport robe, poput CMR-a, CEMT dozvole, TIR karneta, i slično.

CMR 

CMR, ili kamionski tovarni list, je standardni dokument koji se koristi za međunarodni transport robe drumskim putem u Evropi. To je ujedno i jedan od najvažnijih dokumenata za međunarodni transport jer služi kao dokaz o prijemu i preuzimanju robe, a takođe sadrži i informacije o ugovornim odnosima između prevoznika i klijenta.

Na CMR-u se obično nalaze informacije o:

  • Prevozniku robe i njegovoj adresi
  • Klijentu i njegovoj adresi
  • Opisu robe i njenim karakteristikama
  • Količini robe
  • Ceni robe
  • Masi robe
  • Ruti putovanja
  • Datumima i vremenima preuzimanja i dostave robe
  • Broju paketa i drugim detaljima vezanim za transport robe.

CMR se uglavnom izdaje u tri primerka: jedan koji ide pošiljaocu, drugi koji zadržava prevoznik, dok treći prati robu do primaoca. Ovaj dokument takođe može biti korišćen i kao osnova za rešavanje sporova između klijenta i prevoznika ukoliko dođe do problema u toku prevoza.

Dozvola za međunarodni transport

Dozvola za međunarodni transport, ili međunarodna dozvola za transport, je dokument koji omogućava kamionima da prevoze teret preko granica država. 

Ovaj dokument se često zahteva za prevoz robe između različitih zemalja i služi kao dokaz da su kamioni ispunili potrebne uslove za prevoz robe i da su registrovani u zemlji koja izdaje dozvolu.

Dozvole za međunarodni transport se izdaju u zavisnosti od vrste kamionskog transporta robe – vrste robe koja se prevozi, vrste vozila, rute kojom se putuje, težine i dimenzija tereta i drugih faktora. Ove dozvole se obično izdaju na određeno vreme i važe samo za određene zemlje.

CEMT dozvola

CEMT dozvola je međunarodna dozvola koju izdaju zemlje članice Evropske konferencije ministara transporta (CEMT) kako bi omogućile međunarodni prevoz robe putem drumskog, železničkog i vodenog saobraćaja. Ova dozvola omogućava prevoznicima da obavljaju transport robe i kroz zemlje koje nisu članice EU.

U Srbiji, ova dozvola se može dobiti od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ukoliko prevoznik ispunjava određene uslove u vezi sa vozilima i poslovanjem. Ona se takođe izdaje na godišnjem nivou, a korisnicima omogućava da obavljaju prevoz u periodu od 1. januara do 31. decembra te godine.

TIR karnet 

TIR karnet je međunarodni dokument koji se koristi za drumski prevoz robe preko granica više zemalja bez plaćanja carinskih i ostalih taksi prilikom prelaska granice. Karnet omogućava lakši protok robe između zemalja, jer se roba ne mora fizički pregledati na svakoj granici.

Karnet se izdaje u zemlji porekla robe, obično od strane privredne komore ili slične organizacije. Naime, ovaj dokument se može koristiti samo u zemljama koje su potpisnice TIR Konvencije, a u svakoj zemlji kroz koju se roba prevozi, karnet se overava od strane carinskih organa.

ATA karnet

ATA karnet omogućava carinsko oslobođenje robe koja se privremeno izvozi u inostranstvo i nakon toga se vraća u zemlju porekla. To je vrsta garancije koju carina prihvata umesto plaćanja carinskih i poreznih davanja prilikom uvoza robe, pod uslovom da se roba vrati u zemlju porekla u roku koji je naveden u karnetu. 

ATA karnet je koristan za privremeni izvoz robe koja se koristi za izložbe, sajmove, konferencije, uzorke, umetnička dela, opremu za snimanje, itd. Karnet se izdaje od strane privredne komore i važi u svim zemljama koje su potpisnice ATA Konvencije.

JCI (jedinstvena carinska isprava)

Jedinstvena carinska isprava se koristi za carinski postupak prilikom prelaska robe preko granice. Ovaj dokument omogućava jednostavno i brzo prelazak robe preko granice različitih zemalja, smanjujući administrativne troškove i olakšavajući carinski postupak. 

JCI se može koristiti za različite vrste robe, a obično se koristi i u slučajevima kada je roba privremeno uvezena u neku zemlju radi izložbi, sajmova, sportskih događaja, kulturnih manifestacija i sličnih aktivnosti.

Deklaracija o carinskoj vrednosti

Ovaj dokument prati robu koja ulazi u državu i koji navodi tačnu vrednost robe koja se carini. Ovaj dokument se koristi kako bi se odredio iznos carinskih dažbina i drugih poreza koji se odnose na uvoz robe u određenu državu. Podnosi je uvoznik i na osnovu nje se obračunava carina. 

Deklaracija o carinskoj vrednosti sadrži detaljan opis robe koja se uvozi, cenu po kojoj se roba prodaje, transportne troškove, osiguranje i druge dodatne troškove.

Uverenje o domaćem poreklu robe

Kako naziv nalaže, uverenje o domaćem poreklu robe potvrđuje da je roba koja se izvozi proizvedena u određenoj zemlji i zadovoljava specifične zahteve za dobijanje preferencijalnog tretmana uvoza u željene zemlje. 

To se može odnositi na smanjenje carina, poreza ili drugih carinskih ograničenja. Uverenje o domaćem poreklu robe izdaje se od strane nadležnih organa u zemlji izvoznika i obično zahteva dokaz o poreklu svih sastavnih delova proizvoda koji se izvoze.

Faktura i tovarni list

Faktura je dokument koji sadrži detaljan opis robe koja se transportuje, kao i cenu, i ukupnu vrednost robe. Faktura je važna za carinski postupak, pa se u međunarodnom drumskom transportu robe obično izdaje u više primeraka, a jedan primerak se daje vozaču.

Tovarni list, ili otpremnica, je dokument koji detaljno opisuje robu koja se prevozi, uključujući količinu, težinu i dimenzije. Otpremnica se koristi za praćenje robe tokom transporta i pruža važne informacije o tovaru.

Dokumentacija vezana za vozača

Ova dokumentacija uključuje sve potrebne dokumente koji se tiču vozača, odnosno sve potrebne dozvole, uverenja i kartice koje dokazuju da je vozač kvalifikovan za upravljanje vozilom u međunarodnom saobraćaju.

Međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna vozačka dozvola je dokument koji je izdat na osnovu nacionalne vozačke dozvole i koji se koristi kao dokaz o vozačkoj sposobnosti u međunarodnom prometu.

Putni nalog

Dokument koji opisuje put kojim će se teret voziti, uključujući početnu i krajnju destinaciju, rute, vremenske odrednice, količinu i vrstu tereta, i ostale relevantne informacije o vožnji.

Kartica za upravljanje drumskim vozilom u međunarodnom saobraćaju 

Ova kartica se izdaje vozačima koji prevoze teret u međunarodnom prometu. Kartica sadrži podatke o vozaču i podatke o vozilu koje koristi.

Vize

Viza je dokument koji je izdat od strane zemlje koja se posećuje i koji dozvoljava ulazak i boravak u toj zemlji u određenom vremenskom periodu. Potrebna je za ulazak u neke zemlje, pa je važno proveriti za koje zemlje su vize potrebne.

Polisa zdravstvenog osiguranja 

Ovaj dokument potvrđuje da vozač ima valjano zdravstveno osiguranje koje će mu pokriti medicinske troškove u slučaju bolesti ili povrede tokom putovanja u inostranstvo. Naravno, potrebno je utvrditi koje su vrste osiguranja potrebne za pojedine zemlje.

Dokumentacija vezana za vozilo

Dokumentacija vezana za kamion se odnosi na sve potrebne papire koji se odnose na vozilo koje se koristi za prevoz robe preko granice, uključujući saobraćajnu dozvolu, zeleni karton, polisu međunarodnog osiguranja, potvrdu o tehničko-tehnološkim uslovima, i karticu lica zaduženog za održavanje vozila.

Saobraćajna dozvola

Jako bitna dozvola koja dokazuje da je vozilo registrovano u državi u kojoj je izdata i da ispunjava sve tehničke zahteve za drumski saobraćaj. Potrebno je da vozač ima ovaj dokument sa sobom prilikom međunarodnog prevoza robe.

Zeleni karton

Međunarodni dokument koji potvrđuje da vozilo ima važeću polisu osiguranja. Potrebno je samo za zemlje koje ga zahtevaju.

Polisa međunarodnog osiguranja

Osiguranje vozila je obavezno za svaki međunarodni transport. Ova polisa osigurava vozilo, teret i treće strane u slučaju bilo kakve štete ili nezgode.

Potvrda o tehničko-tehnološkim uslovima koje moraju ispunjavati vozila u međunarodnom transportu

Licenca koja potvrđuje da vozilo ispunjava sve tehničke i tehnološke uslove za međunarodni transport. Izdaje je nadležna agencija u državi u kojoj je vozilo registrovano.

Kartica lica zaduženog za održavanje vozila

Kartica potvrđuje da lice zaduženo za održavanje vozila poseduje odgovarajuće kvalifikacije i znanja za obavljanje svih neophodnih popravki i održavanja vozila u toku transporta.

Vašiяt komentar