You are currently viewing Transport opasne robe – Sve što treba da znate
transport opasne robe

Transport opasne robe – Sve što treba da znate

Danas, transport opasnog tereta zahteva poštovanje strogo propisanih pravila i mera bezbednosti. Kamionski prevoz opasne robe je deo međunarodnog transporta, a regulisan je Evropskim sporazumom o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju (ADR) i Međunarodnim pravilnikom o prevozu opasnih materija železnicom (RID). 

U ovom članku ćemo istražiti ključne informacije o prevozu opasne robe kamionom i kako pravilno upravljati ovom vrstom transporta.

Opasna roba: Definicija i suština rizika i odgovornosti

Opasna roba obuhvata materije i predmete koji, tokom transporta, mogu predstavljati rizik po život i zdravlje ljudi, kao i zagađivanje životne sredine. Ova roba može biti u obliku gotovih proizvoda, poluproizvoda, međuproizvoda, nusproizvoda, sirovina ili otpada.

Put ka sigurnosti: Ključni dokumenti za bezbedan transport opasne robe

Za kamionski prevoz opasne robe, potrebna je određena dokumentacija kako bi se obezbedila sigurnost i usklađenost sa propisima. Evo nekih od ključnih dokumenata koji su obično potrebni:

ADR List

To je međunarodna lista opasnih materija koja definiše njihove različite klase, UN brojeve i odgovarajuće mere opreza. Kamionski prevoznici moraju biti upoznati sa ADR listom i osigurati da je teret deklarisan u skladu sa njom.

Transportna dozvola

Kamionski prevoznici moraju posedovati transportnu dozvolu za prevoz opasnog tereta. Ova dozvola se izdaje od strane nadležnih organa i potvrđuje da prevoznik ima potrebnu stručnost i opremu za siguran ADR transport.

Sigurnosni list (SDS)

SDS je dokument koji sadrži informacije o hemijskim svojstvima, opasnostima, merama predostrožnosti i postupcima u slučaju incidenta za određenu opasnu supstancu. Prevoznici su dužni da imaju pristup i prate odgovarajuće SDS-ove za materije koje prevoze.

Ovlašćenje vozača

Vozači treba da imaju odgovarajuće ovlašćenje ili sertifikat koji potvrđuje da su prošli obuku za bezbedan transport ADR robe. Ovlašćenje se izdaje nakon završene obuke i provere znanja. Na primer, ADR seritifkat za vozače traje 5 godina.

Deklaracija o opasnoj robi

Kamionski prevoznici su obavezni da deklarišu ADR robu koju prevoze u skladu sa propisima. Deklaracija treba sadržati informacije o vrsti, količini, klasi i UN broju robe.

Oznake i nalepnice

Prevoznici moraju pravilno označiti vozilo i teret sa odgovarajućim oznakama, nalepnicama i tablicama koje jasno ukazuju na prisustvo opasnih materija. Ovo uključuje UN broj, klase opasnosti i druge relevantne simbole.

Prateća dokumentacija

U zavisnosti od vrste robe, može biti potrebna dodatna prateća dokumentacija kao što su sertifikati, dozvole, deklaracije o pakovanju i sl.

ADR klasifikacija opasne robe: Pregled klasa

Klasifikacija opasne robe prema ADR-u se zasniva na različitim karakteristikama i opasnostima koje materije mogu predstavljati. Postoji ukupno devet klasa, a svaka klasa ima svoju definiciju i propisane mere bezbednosti.

Klasa 1 – Eksplozivne supstance

Eksplozivne supstance obuhvataju materijale koji se koriste za izazivanje eksplozija ili pirotehničkih efekata. Ove supstance su izuzetno opasne zbog svoje sposobnosti da brzo eksplodiraju pod odgovarajućim uslovima. Primeri eksplozivnih supstanci uključuju:

 • Dinamit
 • Barut
 • Municiju
 • Vatromete

Klasa 2 – Gasovi

Klasa gasova sadrži materijale koji se nalaze u gasovitom stanju pri normalnim uslovima temperature i pritiska. Ovi gasovi mogu biti pod pritiskom, u tečnom stanju ili rastvoreni pod pritiskom. Primeri gasova koji spadaju u ovu klasu su:

 • Butan
 • Propan
 • Kiseonik

Klasa 3 – Zapaljive tečnosti

Zapaljive tečnosti su materije koji imaju nisku tačku paljenja i mogu se lako zapaliti u prisustvu otvorenog plamena, iskre ili izvora toplote. Ova klasa podrazumeva materijale kao što su:

 • Benzin
 • Alkohol
 • Rastvarače

Klasa 4 – Zapaljive čvrste materije

Zapaljive čvrste materije se mogu lako zapaliti i podržavaju sagorevanje. To uključuje materijale kao što su:

 • Sumpor
 • Šibice
 • Netretirano drvo

Klasa 5 – Oksidirajuće supstance

Oksidirajuće supstance imaju sposobnost da podrže sagorevanje drugih materijala. Oni mogu povećati intenzitet i brzinu sagorevanja i izazvati ili pojačati požar. Primeri oksidirajućih supstanci uključuju:

 • Izbeljivače
 • Hemikalije za bazene
 • Kiseonik

Klasa 6 – Otrovne (toksične) i infektivne supstance

Otrovne i infektivne supstance su otrovni materijali koji mogu izazvati štetu po zdravlje ili uzrokovati infekcije. Pod ovim supstancama se podrazumevaju:

 • Pesticidi
 • Medicinski otpad
 • Bakteriološke kulture

Klasa 7 – Radioaktivne supstance

Radioaktivne supstance su materijali koji emituju radioaktivno zračenje. Primeri radioaktivnih supstanci su sledeći:

 • Radioaktivni izotopi
 • Medicinski izotopi
 • Nuklearni materijali

Klasa 8 – Korozivne supstance

Korozivne supstance mogu izazvati oštećenje materijala sa kojima dolaze u dodir, kao što su metalni i drugi materijali. Primeri korozivnih supstanci uključuju:

 • Sumpornu kiselinu
 • Lužine
 • Baterijsku kiselinu

Klasa 9 – Mešovite opasne supstance

Mešovite opasne supstance su one koje imaju kombinaciju svojstava iz više klasa rizične robe. U mešovite opasne supstance spadaju:

 • Hemijske smeše
 • Proizvodi koji sadrže više opasnih materija

Bezbednost kao imperativ: Uslovi koji se moraju ispuniti

Evo ključnih uslova koje transportne firme moraju zadovoljiti:

Registracija preduzeća: Prevozne firme moraju biti registrovane i imati odgovarajuću dozvolu ili licencu za obavljanje ove specifične delatnosti. Ova registracija potvrđuje da su prevoznici pravno ovlašćeni da se bave ADR transportom.

Adekvatna prevozna sredstva: Prevoznici moraju raspolagati odgovarajućim prevoznim sredstvima koja ispunjavaju sigurnosne standarde za transport ADR robe. To obično uključuje kamione koji su opremljeni sa posebnim tankovima, cisternama ili kontejnerima.

Stručno osposobljeni zaposleni: Transportne firme moraju imati stručno osposobljene ljude koji su obučeni za pravilno rukovanje i prevoz rizničnih materija. Tim se podrazumevaju vozači, radnici za utovar i istovar, kao i stručnjaci za upravljanje bezbednošću i pridržavanje propisa.

Odobrenje za prevoz opasnih materija: Svaki prevoznik mora dobiti odobrenje ili dozvolu za prevoz opasnog tereta od nadležnih organa ili agencija. Ovo odobrenje potvrđuje da firma ispunjava sve sigurnosne zahteve i da je sposobna da obezbedi sigurne uslove tokom vožnje.

Pridržavanje ADR propisa: Transportne firme se moraju pridržavati svih propisa i smernica koje su definisane ADR-om i drugim relevantnim nacionalnim i međunarodnim regulativama. To uključuje pravilno pakovanje, označavanje, rukovanje i odgovarajuću propratnu dokumentaciju.

Zaključak: Sigurnost na prvom mestu

U ovom članku smo prošli kroz potrebnu dokumentaciju za transport, kao i klasifikaciju opasnog tereta prema ADR-u. Takođe smo istakli uslove koje firme moraju ispuniti kako bi se bavile ovim tipom prevoza.

Zapamtite, siguran transport ove vrste robe je zajednička odgovornost svih uključenih u lanac snabdevanja, i svaki korak koji preduzmemo da osiguramo bezbednost pomaže u očuvanju života i životne sredine.

Ukoliko želite, slobodno se možete obratiti kompaniji E-Box Logistic za više informacija i stručnu podršku u vezi sa transportom opasne robe. Vaša bezbednost je naš prioritet.