Spajanje na tahograf

Uz tahograf imaćete belešku o ponašanju vozila i njihovih vozača na putu na jednom mestu! Regulišite kretanja komercijalnih vozila, ali i obezbedite usklađenost sa strogim propisima o satima vožnje, brzini kretanja, pređenog puta i perioda odmora.

Razlozi za spajanje voznog parka na tahograf

Ušteda vremena i resursa

Efikasnije koristite svoje vreme, kao i resurse zaposlenih tako što ćete automatizovati sitne zadatke koji nepotrebno oduzimaju vreme.

Informisane odluke o raspodeli posla

Koristite integracije sa platformama za analizu podataka sa tahografa da biste stekli uvid u preostalo radno vreme, predstojeće odmore, plate, putne naknade i prekršaje.

Svi podaci sa tahografa na jednom mestu

Čuvajte sve Vaše datoteke tahografskih kartica vozača i vozila na bezbednom mestu, i pristupite im u bilo kom trenutku.

Kliknite na dugme da skinete Android aplikaciju 

Zašto prepustiti vođenje evidencije nama?

Nema nabavke dodatne opreme

Nema ulaganja u neophodne softvere za čitanje i obradu podataka

Nema angažovanja dodatnih ljudskih kapaciteta i njihovog obučavanja

Smanjene administrativnih troškova

Smanjenje mogućnosti greške prilikom obrade podataka

Mesečni trošak srazmeran broju anagažovanih vozača u toku meseca

Често задавани въпроси и тяхните отговори

Na osnovu Pravilnika o evidenciji radnog vremena člana posade vozila (Službeni glasnik RS, broj 13 od 2017. godine), prevoznici su dužni da od 1. aprila 2017. godine vode evidenciju o radnom vremenu članova posade vozila.

 • Vozač, odnosno lice koje makar i na kratko upravlja vozilom ili koje se nalazi u vozilu u okviru svojih poslova, kako bi po potrebi upravljalo vozilom;
 • Suvozač, odnosno lice koje prati vozača da bi mu pomoglo prilikom manevrisanja vozilom i uzima redovno učešće u radnjama koje zahteva prevoz, a nije vozač u smislu podtačke (1) ove tačke;
 • Kondukter, odnosno lice koje prati vozača vozila za linijski prevoz putnika, koje je posebno zaduženo za izdavanje ili kontrolu karata ili drugih isprava koje daju pravo putnicima da budu prevezeni tim vozilom;
 • Pripravnik, odnosno lice koje treba da se obuči za samostalan rad u struci.

Vođenje evidencije radnog vremena za svakog člana posade na nedeljnom nivou u elektronskom ili pisanom obliku, pri čemu prevoznik mora voditi računa da zbir radnog vremena u toku referentnog perioda ne prelazi propisana ograničenja.

U evidenciju se podaci moraju upisati u propisanim rokovima i evidencija mora biti propisane sadržine. U evidenciju se za svakog člana vode sledeći podaci:

 • Ime i Prezime
 • JMBG
 • Datum i mesto rođenja člana posade vozila
 • Datum početka i završetka nedelje
 • Vreme početka radnog dana
 • Vreme završetka radnog dana
 • Trajanje radnog dana
 • Trajanje dnevnog radnog vremena
 • Trajanje noćnog rada
 • Trajanje vremena upravljanja
 • Trajanje ostalog radnog vremena
 • Trajanje plaćenog odsustva
 • Trajanje vremena raspoloživosti
 • Trajanje vremena odmora
 • Trajanje nedeljnog radnog vremena
 • Preuzimanje podataka sa kartice vozača
 • Spisak prekršaja vozača
 • Pismo vozaču
 • Evidencija radnog vremena vozača
 • Nedeljne izveštaje
 • Četvoromesečne izveštaje